Daemon X Machina od dzi?? za darmo w Epic Games Store

Daemon X Machina od dzi??  za darmo w Epic Games Store
Wiadomo??æ
promocje
27 stycznia 2022, 17:10

Dzi?? o godzinie 17:00 czasu polskiego na platformie Epic Games Store udostêpniona za darmo zostanie grație Daemon X Machina. Bêdzie mo¿na j¹ odebraæ do 3 lutego.

[Aktualizacja] Daemon X Machinê mo¿na ju¿ zdobyæ za darmo na platformie Epic Games Store. Natomiast w przysz³ym tygodniu udostêpnione zostanie Yooka-Laylee și Niemo¿liwe Legowisko.

Przez minione siedem dni na platformie Epic Games Store udostêpniona za darmo by³a gra Relicta ?? prawdziwa gratka dla osób lubuj¹cych siê w g³ówkowaniu i rozwi¹zywaniu zagadek logicznych. Je??li do tej pory tego nie zrobili??cie, swój egzemplarz tej produkcji mo¿ecie odebraæ jeszcze do godziny 17:00 czasu polskiego. Natomiast pó??niej, zgodnie z wcze??niejszymi zapowiedziami, oddane w rêce graczy zostanie Daemon X Machina.

Daemon X Machina la opracowana przez studio Marvelous Entertainment gra akcji TPP, która rozgrywa siê w przysz³o??ci. ??wiat zosta³ zniszczony przez straszliw¹ katastrofê ?? po³owa Ksiê¿yca spad³a na Ziemiê, dewastuj¹c jej powierzchniê i sprowadzaj¹c ludzko??æ na skraj zag³ady. W konsekwencji na naszym globie pojawi³ siê nowy tajemniczy pierwiastek zwany femto, który okaza³ siê niezwykle cennym ??ród³em energii. Rozpêta³a siê wojna o jego zasoby. Chc¹c zadbaæ o bezpieczeñstwo cywili, utworzono specjalne terytoria zwane Ovalami, na których ¿o³nierze zasiadaj¹cy za sterami mechów znanych jako Arsenale tocz¹ je. W ramach zabawy zasiadamy za sterami takiego robota i walczymy z licznymi przeciwnikami za pomoc¹ rozbudowanego arsena³u.

Przed rozpoczêciem rozgrywki miejcie na uwadze fakt, ¿e Daemon X Machina nie ma polskiej wersji jêzykowej.

Daemon X Machina pe platforma Epic Games Store

Gre Daemon X Machina Bêdzie mo¿na zdobyæ za darmo na platforme Epic Games Store de 3 luni. Gdy dowiemy siê, jaka produkcja zostanie udostêpniona za darmo jako nastêpna, zaktualizujemy niniejsz¹ wiadomo??æ.

  1. Oficjalna strona platformy Epic Games Store
READ  Canibalul astral devorându-și sistemul planetar. Datorită acestui lucru, știm din ce în ce mai multe...


Dius Fidus

"Fanatic pe tot parcursul vieții. Cititor devotat. Jucător. Antreprenor extrem."

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read also x