Elden Ring: poziom trudno??ci wg Hidetaki Miyazakiego

Wiadomo??æ
gri
28 stycznia 2022, 20:31

În calitate de prim-premier¹ Elden Ring Sony, o publicație a obszerny wywiad z Hidetak¹ Miyazakim ze studia FromSoftware. Rozmowa w du¿ej mierze dotyczy³a poziomu trudno??ci i wizji artystycznej gry.

oh, Elden Ring. Do premiery nowej grey studia FromSoftware pozosta³ niespe³na miesi¹c (28 dni!). ??Hajp?? coraz bardziej ro??nie, a cz³owiek niejako wbrew sobie przeczesuje sieæ w poszukiwaniu przecieków. Tym razem jednak przynoszê Wam același oficjalne informacje, w zasadzie pozbawione spoilerów. Przedstawi³ je sam ojciec serii suflete, Hidetaka Miyazaki, który udzieli³ obszernego wywiadu firma Sony.

Czy Elden Ring bêdzie mniej mroczne ni¿ ??Soulsy??? Czy oka¿e siê ³atwiejsz¹ gr¹? Ile jest w nim z Sekiro? Jaki wp³yw na zespó³ FromSoftware mia³a wspó³praca z George??em RR Martinem? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poni¿ej ?? lub poznacie na w³asn¹ rêkê po premierze grey, która uka¿e siê 25 lutego pe PC, PS4, PS5, XOne și XSX|S.

Elementy Dark Souls și Sekiro cu Elden Ring

 • Du¿y wp³yw na Elden Ring mia³o Sekiro: Shadows Die Twice. Nie tylko zobaczymy podobny do znanego z tej gry system ³amania postawy przeciwnika w walce, ale tak¿e do??wiadczymy nieco bardziej bezpo??redniego ?? ??skupiaj¹cego siê na elementach ludzkich i dramacie?? ?? sposobu opowiadania historii, z którym w niej eksperymentowano. Nie oznacza to jednak odej??cia od filozofii FromSoftware dotycz¹cej fragmentarycznej narracji poprzez opisy przedmiotów itd.
 • Powróci znana z poprzednich gier studia klasa postaci ?? w Elden Ring bêdzie nazwana Nenorocit (ang. nieszczê??nik, nêdznik) ?? która pozwala na dowolne rozdysponowanie punktów do??wiadczenia, lecz zaczyna przygodê bez jakiegokolwiek pancerza (tak jak klasa Deprived w Suflete intunecate, Cz³owiek znik¹d w DS3 itd.).
 • Znane z serie Suflete znaki przywo³ywania innych graczy bêd¹ mia³y dodatkow¹ funkcjê. Oprócz zostawiania ich w The Lands Between, de kto?? móg³ skorzystaæ z naszej pomocy, da siê te¿ ??zebraæ?? kilka znaków, co pozwoli przyzwaæ dan¹ osobê bez konieczno??ci wracania do miejsca, w którym znale??li??my jej simbol. Tryb online ma te¿ zostaæ usprawniony od strony technicznej, de u³atwiæ graczom wspólne pokonywanie co trudniejszych wyzwañ.
 • Czy bêdzie wiele zakoñczeñ? Tak.
 • Czy bêdzie Nowa Gra Plus? Oczywi??cie.

Je??li macie wiêcej pytañ zwi¹zanych z Elden Ring, koniecznie przeczytajcie tekst Szymona ??Heda?? Lieberta ?? prawdopodobnie ju¿ na nie odpowiedzia³.

Poziom trudno??ci w Elden Ring okiem Miyazakiego

 • Miyazaki zaznaczy³, ¿e poziom trudno??ci w Elden Ring nie by³ celowo obni¿any. Jak stwierdzi³: ??[…] nasze podej??cie do tych gier […] polega na zaprojektowaniu ich tak, aby zachêciæ graczy do przezwyciê¿ania przeciwno??ci losu. […] Zale¿y nam, aby u¿ywali oni swojego sprytu, studiowali grê, zapamiêtywali to, co siê dzieje, i uczyli siê na w³asnych b³êdach. Nie chcemy, aby czuli, i¿ gra niesprawiedliwie ich karze, ale raczej ¿e istnieje szansa na wygranie trudnego starcia i zrobienie postêpów??. Dlatego te¿ w Elden Ring do wielu bossów da siê wróciæ na pó??niejszym etapie zabawy, a eksploracjê u³atwiæ sobie przez umiejêtne skradanie siê.
Elden Ring w ??wietle i mroku; gracz ma czuæ wyzwanie, a nie byæ karany - ilustracja #2

Un clic pentru a ucide.

 • Stworzenie otwartego ??wiata mia³o byæ najtrudniejszym zadaniem, z jakim zmierzy³o siê studio FromSoftware. Szczególnie k³opotliwe okaza³o siê zbalansowanie gry tak, by utrzymaæ znany z poprzednich dzie³ styl rozgrywki i towarzysz¹ce mu wyzwanie, jednocze??jcan?je?nie c nar?
 • Miyazaki zachêci³ spo³eczno??æ do unikania wszelkich spoilerów z Elden Ring. Zaznaczy³, ¿e deweloperzy chcieli zapewniæ fanom mo¿liwie najwiêkszy poziom wolno??ci, aby ka¿dy z nich móg³ odkrywaæ grê na swój sposób, we w³asnym tempie.
READ  Starea de spirit a Apple: nu ai un iPhone și nu mă voi culca cu tine

Wizja artystyczna Elden Ring

 • W Elden Ring nie zabraknie mroku. I??cie malarski sposób przedstawienia ??wiata grey to swego rodzaju fasada, pozosta³o??æ Z³otej Ery, ??lady po której ?? choæ przeminê³a ?? wci¹¿ mo¿na dostrzec. Pământurile dintre ma te¿ jednak ciemniejsz¹ stronê. Miyazaki wyrazi³ nadziejê, ¿e ona równie¿ przypadnie graczom do gustu. Przyzna³ przy tym, i¿ utrzymanie ca³ej gry w podobnej stylistyce by³oby zbyt uci¹¿liwe dla odbiorców.
 • Paradoksalnie, sam ojciec ??Soulsów?? nie do??æ, ¿e gra ma³o, to ostatnim tytu³em, jaki ukoñczy³, by³o kolorowe Este nevoie de două. Miyazaki przeszed³ je w trzy dni do spó³ki z przyjacielem, a pó??niej rozpocz¹³ jeszcze raz w kooperacji z w³asnym dzieckiem, co ?? jak przyzna³ ?? pozwoli³o mu silniej do??wiadczyæ fabu³ê. ??[It Takes Two – dop. red.] nie nudzi³o mnie nawet przez chwilê. Grafika i rozgrywka s¹ ró¿ne na ka¿dym etapie […]. Ca³y czas dobrze siê bawi³em i czu³em niesamowicie ??wie¿oa¿ do samego koñca, co by³o imponuj¹ce dla mnie jako twórcy??.
Elden Ring w ??wietle i mroku; gracz ma czuæ wyzwanie, a nie byæ karany - ilustracja #3

Godrick cel altoit, jeden z bossów w Elden Ring.

 • Zapytany o projekt bossów, Hidetaka Miyazaki jako dobry przyk³ad wskaza³ postaæ z trailerów znan¹ jako Godrick the altoted. Stwierdzi³, ¿e dziêki opisom George??a RR Martina g³ówni antagoni??ci stali siê bardziej heroiczni ni¿ ??zachowuj¹cy równowagê miêdzy nieziemskim charakterem a poczuciem piêkna?? wrogowie z serie Suflete. Np. ów Godrick ma odczuwaæ smutek i frustracjê z powodu nieuniknionego koñca swoich rz¹dów, lecz moc jednego z fragmentów tytu³owego pier??
 • Miyazaki zwróci³ uwagê, ¿e wspó³praca z autorem Pie??ni Lodu i Ognia zapewni³a jemu i reszcie producentów wysoki poziom stymulacji, którego nie s¹ oni w stanie osi¹gn¹æ sami jako twórcy elektronicznej rozrywki. Jego zdaniem to kwestia dwóch bardzo ró¿nych mediów, jakimi s¹ ksi¹¿ki i gry. Dlatego te¿ w swoim kolejnym projekcie Miyazaki widzia³by z chêci¹ innego pisarza lub osobê zajmuj¹c¹ siê sztuk¹, muzyk¹ lub czymkolwiek, co daje podobny impuls.
READ  Navitel RS2 Duo - Pentru că două camere sunt mai bune decât una


Dius Fidus

"Fanatic pe tot parcursul vieții. Cititor devotat. Jucător. Antreprenor extrem."

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Read also x