Microsoft zosta³ zmuszony zmieniæ zasady subskrypcji Game Pass

Microsoft zosta³ zmuszony zmieniæ zasady subskrypcji Game Pass
Wiadomo??æ
gri
29 stycznia 2022, 16:54

Microsoft otrzyma³ od Brytyjskiego Urzêdu ds. Konkurencji i Rynków kilka uwag dotycz¹cych swojej subskrypcji, a chc¹c siê do nich zastosowaæ, musi wprowadziæ zmiany w regulaminie.

W SKRÓCIE:

  1. Brytyjski Urz¹d ds. Konkurencji i Rynków (CMA) przeprowadzi³ ??ledztwo dotycz¹ce subskrypcji Game Pass.
  2. W jego wyniku Microsoft bêdzie musia³ doprecyzowaæ zasady, na których zawierane s¹ umowy zu¿ytkownikami.
  3. Gracze uzyskaj¹ równie¿ wiêcej mo¿liwo??ci przerwania abonamentu oraz sposobów ubiegania siê o zwrot pieniêdzy.
  4. Subskrypcja bêdzie przerywana odgórnie na nieaktywnych kontach, aby nie nara¿aæ graczy na straty.

Microsoft wprowadzi zmiany w subskrypcjach Xbox Live Gold sau Xbox/PC Game Pass. Licitați¹ unul zwi¹zane z odnawianiem siê wspomnianych abonamentów, zasadami ich anulowania oraz usprawnieniem kontaktu z subskrybentami.

Zmiany s¹ efektem dochodzenia przeprowadzonego przez brytyjski Urz¹d ds. Konkurencji și Rynków (CMA) w sprawie przejrzysto??ci polityki abonamentów Microsoftu. Na podstawie wniosków, które urz¹d wyci¹gn¹³ ze swojego ??ledztwa, sformu³owano cztery uwagi, do których nied³ugo ma zastosowaæ siê Microsoft.

Co dok³adnie zostanie zmienione?

  1. Jasno okre??lone przepisy: Microsoft zapewni bardziej przejrzyste, z góry okre ?? lone informacje, aby pomóc klientom w zrozumieniu ich cz³onkostwa Xbox, wyja ?? niaj¹c na przyk³ad, ¿e subskrypcja bêdzie automatycznie odnawiana automatycznie odnawiana zrozumieniu ich cz³onkostwa, wyja ?? ile bêdzie kosztowaæ oraz w jaki sposób klient mo¿e otrzymaæ zwrot pieniêdzy po przypadkowym odnowieniu.
  2. Zwroty: Microsoft skontaktuje siê z obecnymi klientami, którzy zawarli powtarzaj¹ce siê 12-miesiêczne umowy, by daæ im mo¿liwo??æ zakoñczenia us³ugi i ubiegania siê o proporcotzynalpieni zwr
  3. Nieaktywni cz³onkowie: Microsoft skontaktuje siê równie¿ z klientami, którzy od d³u¿szego czasu nie korzystali ze swoich cz³onkostw, ale nadal p³ac¹. U¿ytkownikom zostanie przypomniane, jak zaprzestaæ p³atno??ci, a je??li nadal nie bêd¹ korzystaæ ze swoich subskrypcji, Microsoft ostatecznie zaprzestanie przyjmowania dalszych.
  4. Informație o podwy¿kach cen: Microsoft bêdzie wyra??niej przekazywa³ informacje o wszelkich przysz³ych wzrostach cen i zapewni u¿ytkownikom mo¿liwo??æ wy³¹czenia automatycznego przed³u¿ania umowy wochcie³?
READ  Borderlands - Au fost introduse profiluri ale altor personaje din film

O ile ??ledztwo CMA prowadzone by³o jedynie w Wielkiej Brytanii, to zmiany w polityce subskrypcji dotyczyæ bêd¹ graczy na ca³ym ??wiecie. Takimi informacjami podzieli³ siê rzecznik prasowy firmy Microsoft z serwise The Verge.

Nu tylko Xbox

Co wiêcej, Michael Grenfell, dyrektor wykonawczy ds. egzekwowania prawa z CMA, w jednej ze swoich wypowiedzi wyrazi³ nadziejê na to, ¿e równie¿ inne firmy, które w swojej ofercie posiadaj¹ subskrypcje, zastosuj¹ siê do tych zasad. Choæ warto podkre??liæ, ¿e urzêdnik szczególn¹ uwagê zwraca na abonamenty, które odnawiaj¹ siê automatycznie.

Gracze musz¹ otrzymywaæ jasne i aktualne informacje, aby mogli dokonywaæ ??wiadomych wyborów przy podpisywaniu umów o automatycznie odnawiaj¹ce siê cz³onkostwa i subskrypcje. Dlatego cieszymy siê, ¿e Microsoft podj¹³ wobec CMA formalne zobowi¹zania w celu poprawy uczciwo??ci swoich praktyk i ochrony konsumentów, a tak¿e ¿e zaoferuje zwrot pieniêódzym kintów

Zatem wygl¹da na to, ¿e ju¿ nied³ugo czê??æ subskrybentów Game Passa (aktualnie jest ich ponad 25 milioane) bêdzie mog³a spaæ spokojnie, nie zaprz¹taj¹c sobie g³owy tym, i¿ musz¹ anulowaæ us³ugê, z której nie korzystali od wieków – Microsoft zrobi to za nich. Ciekaw¹ spraw¹ jest równie¿ mo¿liwo??æ anulowania rocznej subskrypcji z odpowiednim zwrotem. Nie pozostaje wiêc nic innego, jak tylko czekaæ na wej??cie uaktualnionych zasad w ¿ycie.

  1. Oficjalna strona Xboksa
  2. Oficjalna strona CMA

Dius Fidus

"Fanatic pe tot parcursul vieții. Cititor devotat. Jucător. Antreprenor extrem."

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read also x