Dying Light 2 – harta drogowa și popremierowa zawartoœæ

Dying Light 2 – harta drogowa și popremierowa zawartoœæ
WiadomoϾ
gri
25 stycznia 2022, 21:20


Techland podzieli³ siê planami rozwoju Dying Lighta 2. Wygl¹da na to, ¿e tytu³ ma byæ wspierany przynajmniej przez 5 lat. Jeœli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w wakacje gracze otrzymaj¹ pierwsze fabularne DLC.
W SKRÓCIE:

  • Techland ujawni³ plan rozwoju Lumina pe moarte 2 prezentuj¹cy, jakie atrakcje czekaj¹ na graczy w najbli¿szych miesi¹cach.
  • Mo¿emy liczyæ przynajmniej na piêcioletnie wsparcie gry.
  • W czerwcu mamy otrzymaæ pierwsze p³atne fabularne rozszerzenie.

Z okazji rych³ej premiery rodzimego Lumina pe moarte 2 deweloperzy z Techlandu postanowili ujawniæmapê drogow¹” gry, prezentuj¹c¹, jakie atrakcje czekaj¹ na graczy w najbli¿szych miesi¹cach. Rzecz jasna, po tym czasie – podobnie jak mia³o to miejsce z pierwowzorem — twórcy nie zamierzaj¹ porzuciæ produkcji. Wrêcz przeciwnie, maj¹ w planach przynajmniej piêcioletnie wsparcie dla swojego najnowszego dzie³a.

Oto popremierowa zawartoœæ dla Dying Light 2;  fabularne DLC jeszcze w tym roku - ilustrația #1

ród³o: https://twitter.com/DyingLightGame/status/1485990844964429824/photo/1.

W lutym otrzymamy „inspirowane frakcjami” darmowe DLC. Miesi¹c póŸniej do gry zawita zestaw wyzwañ oznaczony numerem jeden, na kolejny zaœ bêdziemy musieli poczekaæ do maja. W miêdzyczasie dostaniemy seriê eventów zatytu³owan¹ „zmutowani zainfekowani” (wszystko to równie¿ w ramach aktualizacji). Jednak la czerwiec zapowiada siê najciekawiej, ze wzglêdu na pierwszy p³atny fabularny dodatekktóry trafi w nasze rêce w tym terminie.

Na tym atrakcje siê nie koñcz¹. PóŸniej mamy otrzymaæ drugie fabularne rozszerzenie – równie¿ p³atne – oraz masê nowych broni i przeciwników. Nie zabraknie tak¿e œwie¿ych zadañ, eventów oraz historii, a znaj¹c Techland, to dopiero wierzcho³ek góry lodowej.

Face premiera Lumina pe moarte 2 pozosta³o ju¿ tylko 10 dni (nast¹pi ona 4 lutego). Tytu³ uka¿e siê na PC-tach orraz konsolach Xbox Series X/S, PS5, Xbox One i PS4, aw póŸniejszym terminie stanie siê dostêpny tak¿e na Nintendo Switchu (gdzie bêdzie mo¿na w niego zagraæch za pomoc¹). Embargo na recenzje zostanie zniesione 2 lutego.

READ  Joc sau realitate? Jocul Ride 4 preia Internetul • Eurogamer.pl


Dius Fidus

"Fanatic pe tot parcursul vieții. Cititor devotat. Jucător. Antreprenor extrem."

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read also x