Od kiedy nauka zdalna 2022? Ministrul Czarnek wskaza³ grupê, której bêdzie dotyczyæ

Rok szkolny 2021/2022 stanowi dla uczniów spore wyzwanie. Chocia¿ od wrze¶nia obowi±zywa³a nauka zdalna, borykali siê z konieczno¶ci± nadrobienia zaleg³o¶ci z ubieg³ego roku. Rodzice informowali nas wówczas o nadmiarze klasówek i sprawdzianów, ale nie stanowi³y one jedynego problemu. Kolejnym utrudnieniem by³a plaga kwarantann. Co chwila konkretne klasy lub nawet ca³y placówki by³y kierowane na przymusow± izolacjê, co znacznie utrudnia³o naukê.

Od kiedy nauka zdalna 2022?

Wiêcej informacji na temat aktualnej sytuacji epidemicznej znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Pokaza³a partnerowy pozytywny test ci±¿owy. By³ przekonany, ¿e ma COVID

Zobacz wideo

Jej torebki warte s± kilkadziesi±t tys. z³otych, ale ma w domu miejsce, które potrzebuje z³otej r±czki

Ostatecznie edukacjê zdaln± dla wszystkich placówek wprowadzono przed ¶wiêtami Bo¿ego Narodzenia. Potrwa³a od 20 grudnia i do 10 stycznia i mia³a pomóc nauczycielom oraz uczniom unikn±æ kwarantanny na przerwê ¶wi±teczn±. Chocia¿ w styczniu dzieci wróci³y do szkó³, zagro¿enie epidemiczne znowu rozbi³o im harmonogram zajêæ.

We wtorek 25 stycznia Minister edukacji i nauki na konferencji prasowej w Sejmie poinformowa³, ¿e ze wzglêdu na dynamiczny wzrost zachorowañ na COVID-19 poownie zostanie wprowadzona edukacja edukacjaós zdalócwarjnayz kitzi. Tym razem nie bêdzie jednak dotyczyæ wszystkich roczników.

Musieli¶my podj±æ decyzjê o ograniczeniu nauki stacjonarnej na okres ferii zimowych. Od czwartku w szko³ach naukê stacjonarn± bêd± kontynuowaæ uczniowie z klas I-IV, przedszkola oraz zerówki

– powiedzia³ Przemys³aw Czarnek.

W tym okresie bêdzie jednak mo¿liwe organizowanie pojedynczych i grupowych konsultacji dla uczniów klas maturalnych.

To wszystko spowodowane gluma epidemi± koronawirusa. To nieco ponad dwa tygodnie nauki zdalnej. Jeste¶my przekonani, ¿ez koñcem lutego wrócimy do nauki stacjonarnej

– zapewnia³ szef MEiN.

Zdaniem ministra edukacji i nauki nauka zdalna jest trudniejsza i mniej efektywna szczególnie w przypadku m³odszych roczników. T³umaczy³, ¿ez tego powodu postanowiono wprowadziæ j± tylko dla starszych klas.

To wszystko spowodowane gluma epidemi± koronawirusa. To nieco ponad dwa tygodnie nauki zdalnej. Jeste¶my przekonani, ¿ez koñcem lutego wrócimy do nauki stacjonarnej

– doda³.

READ  Câinii lasă peste tot aceste „suveniruri”. Este de necrezut cât de departe o răspândește o persoană asupra sa

Pieni±dze.Ulga prorodzinna 2022. Rodziców czekaj± niekorzystne zmiany

Bona Dea

"Creator. Bursă de alcool. Maven web extrem de umil. Scriitor rău. Tv ninja."

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read also x